VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zprostředkovatel provozuje Stránku www.udrumi.cz a umožňuje Prodejci, aby prodával své produkty prostřednictvím této Stránky. Prodejce zveřejněním svých produktů na stránkách www.udrumi.cz přijímá tyto obchodní podmínky, akceptuje prodej přes Stránky www.udrumi.cz a potvrzuje, že se seznámil s Komunitními zásadami a jeho výrobní procesy a materiály splňují v celé šíři podmínky prodeje na Stránkách. Platební operace za účelem úhrady ceny produktu se realizují prostřednictvím Stránky www.udrumi.cz. Obcházením těchto pravidel a těchto obchodních podmínek může dojít ze strany Zprostředkovatele k zablokování účtu na Stránkách www.udrumi.cz.

ČLÁNEK I

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 1. Zprostředkovatel je společnost Hrr & Prr s.r.o, (dále jen: „zprostředkovatel“), IČ: 17267111, Adresa: Za Strahovem 339/20, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha, Email: ahoj@udrumi.cz.
 2. Zprostředkovatel zprostředkovává prodej produktu ze strany Prodejce Zákazníkovi na Stránce;
 3. Stránka je internetová stránka Zprostředkovatele www.udrumi.cz;
 4. Zákazník je osoba, která si objedná a koupí produkt na Stránce;
 5. Prodejce je osoba, která prodává svůj produkt nebo produkty nabízené na Stránce;
 6. Nabídka je nabídka prodeje uveřejněná na Stránce. Nabídka obsahuje zejména identifikační údaje Prodejce, všeobecné obchodní podmínky a GDPR Prodejce, fotografie a popis produktu a cenu;
 7. Smlouva je kupní smlouva na nákup produktu od Prodejce uzavřená mezi Prodejcem a Zákazníkem prostřednictvím Stránky;
 8. VOP jsou tyto obchodní podmínky Zprostředkovatele při poskytování služeb prostřednictvím Stránky, které upravují práva, povinnosti a zodpovědnosti Zprostředkovatele, Prodejce a Zákazníka při poskytování a využívání služeb Zprostředkovatele, přičemž VOP jsou zveřejněné a dostupné v elektronické formě na Stránce a jsou odsouhlasené každou stranou.
 9. Komunitní zásady jsou pravidla, která musí dodržovat každý Prodejce a jsou v elektronické podobě zveřejněna na Stránce. 
 10. Udržitelné materiály je směrnice, která je součástí Stránky a jejím dodržováním se řídí všichni Prodejci Stránky. 

ČLÁNEK II

NÁKUP NA STRÁNCE

 1. Zákazník nakupuje na Stránce produkt od Prodejce. Stránka je pouze zprostředkovatelem prodeje mezi Prodejcem a Zákazníkem. Zprostředkovatel není smluvní stranou smluvních vztahů založených Smlouvami uzavřenými mezi Zákazníkem a Prodejcem, není prodejcem či dodavatelem produktu. 
 2. Objednávka produktu a jeho následná koupě se realizuje pouze prostřednictvím Stránky, kroky, způsoby a posloupností na ní stanovenou. Veškeré platby probíhají přes Stránku a následně jsou jednou měsíčně vyúčtovány Prodejci a sníženy o provizi z prodeje přes Stránku. Podmínky prodeje na Stránce i provize je popsaná níže v těchto obchodních podmínkách.
 3. Nabídka produktů od jednotlivých Prodejců a dohoda prodeje každého výrobku se odehrává pouze na Stránce. Vybraný produkt Zákazník vloží do Košíku. V košíku je možné mít produkty od více Prodejců zároveň. V procesu objednávky se produkt rozdělí podle Prodejců a Zákazník si volí způsob dopravy pro každého Prodejce zvlášť.
 4. Zákazník bere na vědomí, že každý Prodejce poskytuje různé způsoby dopravy produktů a různou výšku poplatku za poštovné v závislosti na způsobu dopravy, či velikosti produktu. Tyto poplatky jsou zveřejněné u každého produktu stejně tak i v souhrnu objednávky. Zákazník bere na vědomí, že při Objednávce produktu od více Prodejců se tyto poplatky sčítají.
 5. Smluvní vztahy mezi Zákazníkem a Prodejcem se řídí v první řadě podle těchto Všeobecných obchodních podmínek Zprostředkovatele, které Zákazník odsouhlasí v momentě provedení objednávky na Stránce. Dále se smluvní vztah mezi Zákazníkem a Prodejcem řídí všeobecnými obchodními podmínkami daného Prodejce, které jsou přístupné na veřejném profilu Prodejce.

  PLATBA 
 6. Všechny ceny na Stránce jsou uvedené bez poštovného a v plné konečné výši pro Zákazníka. 
 7. Zákazník může využít pro provedení platby za produkty pouze platební bránu společnosti Stripe integrovanou na Stránce. Zákazník je povinen řádně dokončit objednávku u své banky a poté se vrátit na Stránku. Až v této chvíli je informace o platbě zavedena do systému Stránky.

  DOPRAVA 
 8. Zákazník může využívat následující možnosti dopravy v závislosti na nabídce Prodejce.
 9. a) KURÝRNÍ SLUŽBA – Konkrétní kurýrní službu si volí daný Prodejce sám. Může se jednat o PPL, DHL, DPD, Českou poštu a jiné.
 10. b) VÝDEJNÍ MÍSTO – Zásilka je doručena na adresu výdejního místa, které si Zákazník zvolí v objednávce přes službu Zásikovna, pokud tuto možnost Prodejce nabízí.
 11. Zákazník bere na vědomí, že každý poskytovatel má u každého produktu uvedenou dostupnost a dobu dodání. Pokud je produkt nedostupný nebo vyprodaný dojde ze strany Zprostředkovatele k refundaci ceny dle zákonem stanovené lhůty 14 dní od dne odstoupení od smlouvy.
 12. Objednávka je automaticky potvrzena jejím odesláním.
 13. Pokud nastane situace, kdy Prodejce nemůže dodat Zákazníkovi celou nebo část Objednávky, je Prodejce povinen neprodleně kontaktovat Zákazníka skrze poznámky v detailu Objednávky a následně neprodleně kontaktovat Zprostředkovatele, který zruší část nebo celou Objednávku. V takovém případě vrací peníze za celou nebo část Objednávky včetně dopravy. Zprostředkovatel vyzve Zákazníka k poskytnutí bankovního účtu k refundaci a tu Zprostředkovatel zpracuje dle zákonem stanovené lhůty 14 dní od dne odstoupení od smlouvy. Dnem odstoupení od smlouvy se rozumí den, kdy je vrácená zásilka přijatá zpět Prodejcem, případně den, kdy byla podaná informace o nemožnosti objednávku Prodejcem splnit. 
 14. Refundace provize se řídí Článkem VI, bodem Vrácení platby / refundace, těchto VOP.

ČLÁNEK III

UZAVŘENÍ SMLOUVY 

 1. Za samotné Uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a Prodejcem se považuje naplnění následného procesu: odeslání Objednávky ze strany Zákazníka a jejím následném uhrazení kartou online nebo bankovním převodem.
 2. Smlouva, tedy smluvní vztah mezi Prodejcem a Zákazníkem, trvá po dobu trvání práv a povinností Prodejce a Zákazníka z ní vyplývajících. Závazky Prodejce a Zákazníka ze smlouvy zanikají jejich splněním nebo jinými způsoby podle platných právních předpisů nebo podle obchodních podmínek jednotlivých Prodejců.
 3. Prodejce je povinen vyplnit před započetím prodeje na Stránce www.udrumi.cz  své Všeobecné obchodní podmínky a GDPR ve své administraci na Stránce (Profil → Nastavení → Profil a veřejně je sdílet na svém profilu na Stránce.
 4. Pokud Prodejce nevyplní a neposkytne své Obchodní podmínky k nahlédnutí Zákazníkovi, veškeré komplikace v procesu Objednávky, Doručení, Reklamací a Refundací se vztahují přímo na Prodejce a Zprostředkovatel je nemá povinnost dále řešit.
 5. Smlouva bude archivovaná v elektronické podobě a takto archivovaná není dostupná zákazníkovi. Zákazník souhlasí s uzavřením smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Zákazník také bere na vědomí, že náklady, které vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy, jako jsou například náklady na internetové připojení, telefonní hovory, SMS zprávy, stáhnutí mobilních aplikací a jiné, si hradí Zákazník sám a to podle dohodnutých podmínek s dodavateli těchto služeb pro zákazníka. Další informace ohledem Smlouvy mezi Zákazníkem a  Prodejcem jsou uvedené v obchodních podmínkách jednotlivých Prodejců zveřejněných na Stránce, se kterými je Zákazník povinen se před odesláním objednávky řádně seznámit a odesláním objednávky vyjadřuje s obchodními podmínkami Prodejce příslušného produktu svůj souhlas. 
 6. Daňové doklady ve vztahu ke koupi produktu vydává jeho Prodejce.
 7. V případě, kdy Zákazník vystupuje při koupi produktu v postavení zdanitelné osoby, to znamená obstarává nákup na účely podnikání, má nárok na obdržení daňového dokladu od Prodejce. Zákazník má povinnost tuto skutečnost Prodejci oznámit ihned po zakoupení produktu ve zprávě pro Prodejce. V oznámení ve smyslu předcházející věty Zákazník uvede svoje fakturační údaje (obchodní jméno, IČO, DIČ, místo podnikání), číslo Objednávky a datum úhrady. Prodejce nemá zákonnou povinnost vystavovat daňové doklady – ve smyslu zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám podnikatelům.

ČLÁNEK IV

ZODPOVĚDNOST ZPROSTŘEDKOVATELE A PRODEJCE

 1. Prodejce jako dodavatel produktu je zodpovědný:
 2. za kvalitu a rozsah dodání produktu,
 3. za odeslání v dohodnuté lhůtě (nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí Objednávky i produktů skladem) Zákazníkovi,
 4. za dodržení zákonem stanovených podmínek souvisejících s oprávněním prodeje produktu, 
 5. za pravdivost, autenticitu a věrné zobrazení nabídky, vrácení ceny produktu a ceny poštovného,
 6. za dostupnost nabízeného zboží,
 7. za případné porušení autorských a vlastnických práv,
 8. za přijetí a vyřízení reklamací, za opravu a náhradu škod nebo za výměnu produktu ve smyslu VOP poskytovatele,
 9. za plnění všech práv Zákazníka vyplývajících Zákazníkovi z platných právních předpisů.
 10. Prodejce zodpovídá za změnu stavu objednávky. Prodejce mění pouze objednávky ze stavu Zaplaceno do stavu Odesláno. Jiné změny stavů objednávek nejsou povoleny a Prodejce nese veškerou odpovědnost na objednávkách, které změnil ze do stavu Zrušeno. 
 11. Zprostředkovatel nemá povinnost jakkoliv refundovat objednávky, které byly Prodejcem odeslány a které nebyly Zprostředkovatelem dány do stavu Odesláno. 
 12. Prodejce bere na vědomí, že pouze Objednávky ve stavu Zaplaceno, které dostaly tento stav od Zprostředkovatele, jsou objednávky zaplacené a může je tedy odeslat zákazníkovi.

Prodejce ani Zprostředkovatel neodpovídají za:

 1. opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (kurýrní služba)
 2. poškození zaviněné doručovatelem (kurýrní služba) – viditelně poškozené zboží (poškozený obal, a pod.) – nepřebírejte!
 3. opožděné doručení nebo škody, které vzniknou Zákazníkovi v důsledku nesprávně uvedené adresy, telefonního čísla nebo e-mailu ze strany Zákazníka.

Zprostředkovatel nezodpovída za situace podle bodu 1 tohoto článku, a to bere Zákazník na vědomí. Zprostředkovatel zodpovídá za správu Stránky, za správné zobrazení produktů, fotografií na Stránce, za správné fungování nákupního, provizního a fakturačního systému. Případné konflikty vzniklé v procesu prodeje a distribuce produktu řeší Zákazník přímo s Prodejcem na náklady Prodejce.  

Zprostředkovatel nezodpovídá za nepřerušené fungování provozu webu www.udrumi.cz a vyhrazuje si právo na dopředu ohlášené i neohlášené výpadky z důvodu technické údržby systému. Zprostředkovatel nezodpovídá za případné škody způsobené Prodejci z důvodů nefunkčnosti nebo ukončení provozu webu. 

ČLÁNEK V

PODMÍNKY REKLAMACE

 1. V případě, kdy Zákazník v lhůtě podle těchto VOP (tedy do 5 pracovních dní) neobdrží potvrzení o odeslání Objednávky na boží skladem, nebo souhrn Objednávky obsahuje jiné zboží, jako bylo uvedené v nabídce Prodejce, Zákazník je oprávněný tuto Objednávku reklamovat u Zprostředkovatele a to e-mailem na ahoj@udrumi.cz. Prodejci bude v takovém případě účtována provize jako náhrada škody vzníklé Zprostředkovateli v souvistlosti s nalezením zákazníka a zajištěním objednávky. Tyto podmínky se vztahují i na případy, kdy reklamace zákazníka příjde poté, co byla objednávka již doručená a převzatá Zákazníkem a Zákazník se ji rozhodne vrátit. Dopravu za vrácení zboží v tomto případě hradí zákazník a vzniká mu nárok na vrácení ceny dopravného, kterou zaplatil při objednávce.
 2. V případě vady zboží dodaného ze strany Prodejce je potřebné, aby Zákazník tyto vady reklamoval přímo u Prodejce, který zboží dodal.
 3. Zákazník provádí reklamaci zasláním zprávy Prodejci přes prodejní profil prodejce na Stránce, a to kliknutím na tlačítko „Dotaz tvůrci“, který najde na stránce detailu všech produktů, zadáním čísla objednávky a detailu reklamace.
 4. Prodejce při vyřizování reklamace postupuje podle svých podmínek reklamace obsažených ve VOP Prodejce. 
 5. Pokud prodejce se zákazníkem nekomunikuje, je Zákazník povinen obrátit se na Zprostředkovatele a to e-mailem na ahoj@udrumi.cz.
 6. Při schválení reklamace ze strany Prodejce se Zprostředkovatel spojí se Zákazníkem, kterému je Zprostředkovatel povinen vrátit částku reklamovaného a již zaplaceného zboží, případně se dohodnout na alternativním řešení dle možností stanovených zákonem. V případě refundace Zprostředkovatel vyzve Zákazníka k poskytnutí bankovního účtu k refundaci a tu Zprostředkovatel zpracuje dle zákonem stanovené lhůty 14 dní od dne odstoupení od smlouvy. Dnem odstoupení od smlouvy se rozumí den, kdy je vrácená zásilka přijatá zpět Prodejcem, případně den, kdy byla podaná informace o nemožnosti objednávku Prodejcem splnit. 
 7. Při refundaci v případě reklamace je Zprostředkovatel je povinen vrátit Zákazníkovi celou částku za reklamované zboží včetně ceny za dopravu, pokud objednávka obsahovala pouze reklamované zboží.
 8. V případě, že reklamovaná Objednávka obsahovala více kusů zboží od jednoho prodejce a je reklamována jen část Objednávky, Zprostředkovatel je povinen vrátit celou částku za reklamované zboží, není však povinen vrátit částku za dopravu. 
 9. Náklady spojené s případným zaslaním reklamovaného zboží zpět Prodejci hradí náklady spojené s dopravou rovněž Prodejce.
 10. Prodejce je povinen informovat Zprostředkovatele o schválení reklamace do 2 pracovních dnů od schválení. Zprostředkovatel následně vyzve Zákazníka k poskytnutí bankovního účtu k refundaci a tu Zprostředkovatel zpracuje dle zákonem stanovené lhůty 14 dní od dne odstoupení od smlouvy. Dnem odstoupení od smlouvy se rozumí den, kdy je vrácená zásilka přijatá zpět Prodejcem, případně den, kdy byla podaná informace o nemožnosti objednávku Prodejcem splnit. 

ČLÁNEK VI

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy o koupi zboží bez udání důvodů v lhůtě 14 dní. Lhůta na odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne:
 2. a) uzavření Smlouvy, v případě smlouvy o službách nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného v hmotném nosiči;
 3. b) kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží,
 4. c) kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží, které bylo dodané jako poslední, pokud se produkty v jedné objednávce dodávají odděleně;
 5. d) kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme poslední díl nebo kus, pokud se produkt skládá z více částí;
 6. e) kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme první dodaný produkt, pokud se zboží dodává opakovaně počas vymezeného období.
 7. Cenu dopravného za vrácení zboží je povinen uhradit Zákazník.
 8. Zákazník je povinen zboží vrátit se vším příslušenstvím i obalem a bez poškození či opotřebení.
 9. Zprostředkovatel je povinen vrátit Zákazníkovi celou částku za vrácené zboží včetně ceny za dopravu, pokud objednávka obsahovala pouze vrácené zboží. 
 10. V případě, že vrácená Objednávka obsahovala více kusů zboží od jednoho prodejce a je vrácená jen část Objednávky, Zprostředkovatel je povinen vrátit celou částku za vrácené zboží, není však povinen vrátit částku za dopravu. 
 11. Prodejce je povinen informovat Zprostředkovatele o vrácení zboží během 2 pracovních dnů od jeho přijetí. Zprostředkovatel následně vyzve Zákazníka k poskytnutí bankovního účtu k refundaci a tu Zprostředkovatel zpracuje dle zákonem stanovené lhůty 14 dní od dne odstoupení od smlouvy. Dnem odstoupení od smlouvy se rozumí den, kdy je vrácená zásilka přijatá zpět Prodejcem.

Z možnosti odstoupení od smlouvy při dodání zboží jsou vyloučené položky podle tohoto seznamu: 

 1. prodej zboží zhotoveného na zakázku Zákazníka, vyrobeného na míru, zhotoveného podle individuálních požadavků Zákazníka a určené pro konkrétního Zákazníka;
 2. prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze (zejména potraviny a nápoje s krátkou zárukou, mléko, sýry, salámy apod.)
 3. prodej zboží uzavřené v ochranném obale, které není vhodné vrátit z důvodů porušení ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a kterého ochranný obal byl po dodání porušený (například čaj, káva, cukr, mouka, nápoje, čokoláda, …); 
 4. prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchané s jiným produktem, 
 5. prodej zvukových, vizuálních a audiovizuálních záznamů, knih, nebo počítačového softwaru v ochranném obalu, pokud Zákazník tento obal rozbalil. 
 6. poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem Zákazníka a Zákazník potvrdil, že byl řádně poučený o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy. 

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Zákazník informuje o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, nebo e-mailem) na adresu Prodejce. Zákazník může vyplnit a zaslat vzorový formulář na odstoupení od smlouvy a nebo jakékoliv jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy. 

ČLÁNEK VII

PODMÍNKY PRODEJE

 1. Za samotné uzavření Smlouvy o zprostředkování služeb mezi Prodejcem a Zprostředkovatelem se považuje moment, kdy se Prodejce poprvé přihlásí ke svému prodejnímu účtu na Stránce, a začne tím využívat služeb Zprostředkovatele.
 2. Prodejce vystupuje na Stránce jako samostatný prodejce a je sám zodpovědný za body podle článku IV bod 1.
 3. Prodejce může na Stránce prodávat zboží, které splňuje Komunitní zásady Stránky. Tedy zboží, které je vyrobeno z Udržitelných materiálů, ve výrobě byla zahrnuta část ruční práce a bylo vyrobeno na území České republiky nebo Slovenska. 
 4. Nabízené zboží musí být vždy autenticky zobrazené na přiložené fotografii, s konkrétní cenou a definovanými vlastnostmi.
 5. Prodejce může nabízet pouze zboží, které vlastnoručně vyrobil, resp. zboží vyrobené pomocí nástrojů a strojů, které má k dispozici. Pokud se na výrobě zboží podílí více lidí, Prodejce musí být fyzická a nebo právnická osoba, která výrobu zadala a nese na výrobě autorský zásah. Prodejce může pověřit vkládáním zboží na Stránku i jinou osobu.
 6. Zboží nabízené na Stránce může být sestavené z dalších koupených komponentů a nebo součástí, ovšem vždy s ohledem na směrnici o Udržitelných materiálech a s autorským zásahem do kompletace zboží a tento zásah musí být na rozsahu výrobku zásadní.
 7. Je možné nabízet i zboží elektronické podoby, kdy předmětem prodeje je elektronický soubor, například fotografie, obrázek, hudba, video, text a další. 
 8. Je také možné nabízet na Stránce renovované nebo recyklované použité zboží, musí však jít o úpravu zboží autorským zásahem. Prodejce je povinen Zákazníka informovat, že se jedná o renovované použité zboží. 
 9. Prodejce se zavazuje vložit zboží do správné kategorie a podkategorie.
 10. Pro prodej v kategoriích Potraviny a Drogerie mohou být Zprostředkovatelem od Prodejce vyžadované dokumenty a potvrzení o oprávnění pro prodej. 
 11. Prodejce má povinnost informovat Zprostředkovatele pokud dojde ke změně výrobních procesů, které nejsou v souladu s Komunitními zásadami, zejména se směrnicí o Udržitelných materiálech, ruční výrobou nebo výrobou na území ČR a SK. 
 12. Prodejce má povinnost před zahájením prodeje, tedy před zveřejněním prvního produktu na Stránce, vyplnit a nastavit všechny údaje týkající se: dopravy pro Českou i Slovenskou republiku včetně cen, data doručení a času expedice, nahrát vlastní obchodní podmínky a GDPR do jeho profilu, vyplnit své fakturační a kontaktní údaje, a dokončit bezplatnou registraci na platební platformě Stripe. 
 13. Pokud Prodejce nevyplní údaje k dopravě, je Zprostředkovatel oprávněn nastavit cenu u dopravy (pro Českou i Slovenskou republiku) za něj a to ve výši 99 Kč. Pokud je cena dopravy za objednané zboží vyšší než 99 Kč, tyto náklady přecházejí na Prodejce.
 14. Je zakázané nabízet zboží, které:
 15. nesplňuje směrnici o Udržitelných materiálech. Případné výjimky stanovuje Zprostředkovatel.
 16. bylo vyrobeno pouze strojově
 17. nebylo vyrobeno na území ČR nebo SK
 18. je neprodejné a je určené pouze na ukázku
 19. porušuje vlastnická nebo autorská práva, hlavně kopie, množení známých děl, nebo zboží, které nemá vyjasněná autorská práva
 20. porušuje etické a morální zásady, tedy výrobky, fotografie a texty, které jsou urážlivé, propagují násilí, podněcují k nenávisti na základě rasy, pohlaví, jazyka, víry, náboženství, jsou vulgární, zavádějící, klamavé, nemorální, nevhodné nebo extremistické v jakémkoliv smyslu slova.

Je zakázané uvádět nepravdivé, nepodložené, neúplné, nepřesné, nejasné, či dvojsmyslné údaje a zamlčovat údaje o vlastnostech výrobku, či o nákupních podmínkách.

Prodejce je plně zodpovědný za porušování autorských práv a také za všechny případné škody, které Zprostředkovateli vzniknou v souvislosti s porušením autorských práv ze strany Prodejce.

Prodejce nesmí vázat prodej produktu na prodej jiného produktu.

Prodejce je povinný pravdivě a úplně informovat o vlastnostech produktu a povinnostech s nimi souvisejících. Informace, které Prodejce musí poskytnout, zahrnují: 

 1. úplný popis rizika, které produkt představuje
 2. všechny informace důležité k používání produktu
 3. opatření, která jsou potřebná přijmout k zabránění vzniku rizika Zákazníkem při používání produktu
 4. informace o nehmotné podstatě prodávaného zboží (v případě prodeje děl, jejichž finální zpracování je v elektronické podobě, například fotografie)
 5. způsob použití a údržby produktu, nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného způsobu použití nebo údržby, podmínky uchovávání produktu a skladování produktu (u výrobku, který obsahuje specifický materiál, se kterým je třeba zacházet jinak než je běžné a nebo u kterého jsou užitné vlastnosti omezené, musí tuto skutečnost oznámit Zákazníkovi). 

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na odstranění zboží, které je v rozporu s uvedeným ustanovením. V případě opakovaného porušení těchto podmínek si Zprostředkovatel vyhrazuje právo omezit nebo deaktivovat účet Prodejce. 

Další povinnosti prodejce zahrnují:

 1. Prodejce je povinný pravdivě informovat Zákazníka o ceně jednotlivých produktů a o ceně způsobu dopravy. 
 2. Pokud je Prodejce plátcem DPH, je povinný uvést ceny včetně DPH.
 3. Prodejce je povinen řádně informovat ve svých VOP Zákazníka o podmínkách a způsobu reklamace včetně údajů o tom, kde je možné reklamaci uplatnit a o možnostech záruky za zboží. 
 4. Prodejce je povinen řádně informovat ve svých GRPR o podmínkách a způsobu využívání osobních dat zákazníka spojených s objednávkou vytvořenou přes Stránku.
 5. Prodejce je povinen akceptovat podmínku, že prodej zboží na Stránce, jako i následná komunikace ohledně prodeje se Zákazníkem, probíhá výhradně prostřednictvím elektronické komunikace realizované v rámci stránky UDRUMI.cz. Jakákoliv další dohoda mezi Zákazníkem a Prodejcem, ať už o doplňujících informacích ohledně zboží, distribuci nebo reklamaci zboží probíhá také výhradně na Stránce v sekci Dotazy, na podstránce k tomu určené. Tato komunikace probíhá mezi Prodejcem a Zákazníkem. Zprostředkovatel má přístup k dané komunikaci za účelem kontroly jejího obsahu. 
 6. Prodejce není oprávněný k soukromé komunikaci mezi ním a Zákazníkem za účelem prodeje zboží mimo Stránku. Prodejce není oprávněný na uveřejňování svých kontaktních údajů (zejména emailové adresy, web stránky, telefonního čísla nebo sociálních sítí) v rámci komunikace prostřednictvím zpráv přes Stránky a v rámci svojí prezentace na Stránce, to znamená v rámci textů svého obchodu a komentářů k jednotlivým produktům.
 7. Zákonem vyžadované kontaktní informace Prodejce uvádí ve svých obchodních podmínkách. 
 8. Prodejce je povinen konat v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele) a souvisejících zákonů.
 9. Zprostředkovatel má právo použít všechny informace i fotografie výrobků Prodejce za účelem propagace Stránky prostřednictvím třetích stran. 
 10. Zprostředkovatel má právo poskytnout kontaktní údaje Prodejce Zákazníkovi za účelem fungování Stránky. 
 11. Každému Prodejci je umožněno mít pouze jeden registrovaný účet pokud není se Zprostředkovatelem domluveno jinak. Registrace se provádí skrze Zprostředkovatele, který prověří zda dané produkty Prodejce splňují Komunitní zásady, směrnici o Udržitelných materiálech a výrobní procesy požadované po Prodejci Zprostředkovatelem. 
 12. V případě porušení těchto podmínek je Zprostředkovatel oprávněný na okamžité vypovězení smluvního vztahu s Prodejcem, který vznikl registrací, přihlášením k účtu a následným schválením těchto VOP. Vypovězením smlouvy se rozumí zablokování přístupu k účtu a stáhnutí jeho zboží ze Stránky. 
 13. Vypovězení smluvního vztahu je možné oběma smluvními stranami bez uvedení důvodu. Prodejce je povinný v případě ukončení smluvního vztahu z vlastní iniciativy doručit výpověď Zprostředkovateli (v elektronické podobě a nebo poštou). Nabídku zboží na Stránce v případě vypovězení smluvního vztahu může deaktivovat sám Prodejce nebo může po obdržení oficiální výpovědi ze strany Prodejce deaktivaci provést Zprostředkovatel. Prodejce po vypovězení smlouvy nemá žádný nárok na uchovávané informace sdílené na Stránce počas trvání smluvního vztahu. 
 14. Každý Prodejce jmenuje Zprostředkovatele jako svého zástupce pro omezený účel přijímání, držení a zúčtování plateb Prodejci. Zprostředkovatel uhradí platby, které Zprostředkovatel skutečně obdrží, každému Prodejci, po odečtení jakýchkoli částek dlužných Zprostředkovateli a v souladu s těmito VOP. Každý Prodejce souhlasí s tím, že platba Zákazníka přijatá Zprostředkovatelem jménem Prodejce uspokojí závazky Zákazníka provést platbu Prodejci, bez ohledu na to, zda Zprostředkovatel takovou platbu Prodejci skutečně uhradí. Pokud Zprostředkovatel nevyrovná žádné takové platby, jak je popsáno v těchto VOP, Prodejci, bude mít takový Prodejce postih pouze vůči Zprostředkovateli, nikoli vůči Zákazníkovi.
 15. Zprostředkovatel není držitelem finančních prostředků náležících Prodejci, finanční prostředky uhrazené Zákazníkem na Stránce jsou dočasně držené třetí stranou, kterou je platební brána Stripe Inc., která je nositelem licence České národní banky ke zprostředkování plateb pomocí platební brány.

PROVIZE

 1. Za poskytnutí prostoru na prezentaci Prodejci a servis související s jeho realizací a propagací si Zprostředkovatel nárokuje Provizi ve výši 25% z ceny každého prodaného produktu bez poplatků za poštovné a balné. Zprostředkovatel není plátcem DPH. Jakmile se Zprostředkovatel stane plátcem DPH, bude tato částka započítaná již ve zmíněných 25%. Provize může být Zprostředkovatelem ve výjimečných případech snížená.
 2. Prodejce bere na vědomí, že cena každého produktu, který prezentuje na Stránce Zákazníkovi, je plná cena, která bude pro něho snížena o Provizi, kterou si nárokuje Zprostředkovatel za zprostředkování obchodu. Pokud je Prodejce plátcem DPH, musí uvést konečnou cenu produkti včetně DPH, a z této konečné ceny bude Zprostředkovatelem počítaná provize.
 3. K nárokování Provize z konečné ceny za zprostředkovatele obchodu dochází vždy v momentě Uzavření obchodu mezi Prodejcem a Zákazníkem. K nárokování provize také dochází v případech, kdy je objednávka stornovaná zákazníkem v souvislosti s pozdním dodáním objednávky Prodejcem, konkrétně v případech, kdy Prodejce odešle objednávku za déle než 5 pracovních dní, jak dále určuje článek V. bod 1. Provize je v těchto případech účtována jako náhrada škody vzníklé Zprostředkovateli v souvistlosti s nalezením zákazníka a zajištěním objednávky. Tyto podmínky se vztahují i na případy, kdy reklamace zákazníka příjde poté, co byla objednávka již doručená a převzatá Zákazníkem a Zákazník se ji rozhodne vrátit. Dopravu za vrácení zboží v tomto případě hradí zákazník a vzniká mu nárok na vrácení ceny dopravného, kterou zaplatil při objednávce. Dále k nárokování provize dochází v případě, kdy Prodejce není schopen usputečnít objewdnávku z důvodu Prodejcem chybně nastavených neboi neaktualizovaných informací o dostupnosti nebo parametrech zboží. Provize je v těchto případech rovněž účtována jako náhrada škody vzníklé Zprostředkovateli v souvistlosti s nalezením zákazníka a zajištěním objednávky.
 4. Zákazníci nakupují na www.udrumi.cz za plné ceny a tyto ceny hradí Zprostředkovateli skrze platební bránu Stripe.
 5. Prodejce vidí veškeré uskutečněné obchody mezi ním a Zákazníkem ve své administraci. Zprostředkovatel je povinen jednou za měsíc vyplatit Prodejci příslušnou částku za všechny provedené prodeje jeho produktů přes Stránku, dále jen Výplatu, a to převodem prostřednictvím platební platformy Stripe. Prodejce je povinen provést bezplatnou registraci na platformě Stripe a zadat správné údaje a v případě jejich změny je aktualizovat, aby bylo možné Zprostředkovatelem úspěšně vyplatit výdělek Prodejce. Částka Výplaty je snížena o provizi 25% za zprostředkování obchodu mezi Prodejcem a Zákazníkem. Prodejce společně s platbou obdrží i fakturu na částku provize, která odpovídá 25% z ceny prodaného zboží za uplynulý měsíc bez poštovného. Pokud jsou tržby Prodejce za uplynulé prodejní období tedy poslední měsíc nižší než 100 Kč, přesouvá se tato částka a s ní i faktura za provizi do následujícího prodejního období a to do té doby dokud Prodejce nepřekročí částku za tržby 100 Kč. Poté Zprostředkovatel vystaví fakturu na provizi a společně s platbou ji zašle Prodejci.  
 6. Zprostředkovatel je povinen Prodejci vyplatit částku za prodané zboží na www.udrumi.cz sníženou o provizi za zprostředkování prodeje nejpozději do 14 dnů, měsíce následujícího měsíci, ve kterém se prodej uskutečnil. Tuto částku společně s fakturou za provizi 25%, která náleží Zprostředkovateli posílá Zprostředkovatel Prodejci  nejpozději do 14 dnů dalšího měsíce. Výjimka se vztahuje na prodejce, kteří za minulý měsíc nepřekročili částku 100 Kč za jejich prodané produkty.
 7. Každý prodaný produkt se připíše do seznamu objednávek Prodejce v jeho administraci. Přehled o tržbách za jednotlivé prodané produkty má Prodejce možnost sledovat průběžně na Stránce v rámci své administrace, jejíž obsah je přístupný vždy a výhradně pouze Prodejci a Zprostředkovateli. 
 8. Prodejce má v případě storna Objednávky nebo sporu se Zákazníkem možnost požádat Zprostředkovatele o prošetření průběhu obchodu. Zprostředkovatel může po přezkoumání průběhu komunikace obchodu mezi Prodejcem a Zákazníkem přiznat vrácení provize. Vrácení provize není právně vymahatelné. Pokud dojde Zprostředkovatelem k odsouhlasení vrácení provize, a pokud bylo vrácení provize uznané ještě před samotnou fakturací provize, daná provize nebude vyfakturovaná. V případě vrácení provize až po jejím vyfakturování je toto vrácení uskutečnitelné vždy až v rámci následující fakturace formou odpočtu z faktury. 

PLATEBNÍ BRÁNA

 1. Prodejce souhlasí s využíváním platební brány Stripe pro online převod finančních prostředků pomocí platebních karet a okamžitých bankovních převodů, a souhlasí s uvedeným procesem převodu finančních prostředků a podmínkami služby:
 2. Prodejce pověřuje Zprostředkovatele ke zprostředkování platby za zboží, pokud Zákazník zvolí způsob platby za objednávku platební kartou nebo okamžitým bankovním převodem přes platební bránu Stripe.
 3. Po připsání platby na účet Stripe vedený Zprostředkovatelem jsou peněžní prostředky ihned vidět v administraci Prodejce. Tyto peněžní prostředky jsou vypláceny na účet Prodejce vždy jednou za měsíc a řídí se bodem o Provizi číslo 5 a 6 těchto obchodních podmínek. V rámci zmíněné provize v bodě Provize číslo 1, 5 a 6 jsou zahrnuty i poplatky za transakci přes platební bránu Zprostředkovatele. 
 4. Bankovní účet, na který má být Prodejci platba převedena, uvede prodejce po bezplatné registraci na platební bráně Stripe. Podmínkou je využití bankovního účtu vedeného v CZK nebo EUR u české nebo slovenské bankovní instituce.
 5. Za správnost zadaného bankovního účtu zodpovídá Prodejce. Zprostředkovatel nezodpovídá za chybně převedené platby způsobené vložením chybných údajů.
 6. Zprostředkovatel není držitelem finančních prostředků náležících Prodejci z uskutečněné objednávky. Úhrada objednávky provedená Zákazníkem na Stránce je dočasně držená třetí stranou pověřenou Zprostředkovatelem, kterou je Stripe Inc., která je nositelem licence České národní banky ke zprostředkování plateb pomocí platební brány.

Bezhotovostní platba platební/kreditní kartou probíhá prostřednictvím zabezpečené platební brány Stripe, Inc. V případě volby tohoto způsobu úhrady bezhotovostní platební kartou, postupuje Zákazník při placení podle kroků oznámených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Pokud má zákazník v úmyslu využít k úhradě ceny platební systém Stripe (internetovou platební bránu) zastoupenou společností: Stripe, Inc., se sídlem South San Francisco, 354 Oyster Point Blvd, United States, je před jeho použitím povinný se obeznámit s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho používání. Platební systém Stripe je provozovaný výhradně společností Stripe, Inc. a Zprostředkovatel ani Prodejce proto nenese jakoukoliv odpovědnost za případnou škodu způsobenou Zákazníkovi na základě použití nebo v souvislosti  s použitím tohoto platebního systému.

Při zprostředkování přijímání plateb za úhradu objednávek od Zákazníka Zprostředkovatel zastupuje výhradně Prodejce, jedná tedy jeho jménem na jeho účet. Úhradou platby a jejím připsáním na účet Stripe vedený Zprostředkovatelem Zákazník plní svoji povinnost vůči Prodejci.   

PODMÍNKY REKLAMACE

Tato sekce se řídí stejnými pravidly jako Článek V. – Podmínky reklamace.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Tato sekce se řídí stejnými pravidly jako Článek VI. – Odstoupení od smlouvy.

UKONČENÍ PRODEJE

Ukončení prodeje je možné kdykoliv bez udání důvodu jak ze strany Prodejce, tak ze strany Zprostředkovatele. 

Prodejce je povinen neprodleně písemně informovat Zprostředkovatele o ukončení prodeje a Zprostředkovatel je povinen deaktivovat prodejní profil do 7 dnů od přijetí tohoto požadavku a písemně o tom Prodejce informovat.

Zprostředkovatel je oprávněn kdykoliv deaktivovat prodejní profil prodejce bez udání důvodu a písemně o tom Prodejce informovat. Zprostředkovatel Prodejci nadále umožní přístup do administrativy prodejního profilu za účelem vyřízení stávajících objednávek a stažení dokumentace potřebné pro administrativní a daňové potřeby Prodejce. Přístup bude aktivní po dobu jednoho kalendářního měsíce po výplatě a fakturaci provize za poslední dokončenou a odeslanou objednávku Prodejcem. Zprostředkovatel je oprávněn přístup do administrativy deaktivovat s okamžitou platností v případě porušení některého bodu těchto Podmínek a zajistit zaslání relevantních podkladů Prodejci na vyžádání emailem, mimo rozhraní Stránky.

Prodejce je povinen dokončit a odeslat všechny zákaznické objednávky vzniklé za dobu trvání této smlouvy, a dostát všem závazkům vyplývajícím z realizace objednávek a to i po ukončení prodeje v souladu s těmito Podmínkami a právními předpisy České republiky.

Zprostředkovatel je povinen provést výplatu a fakturaci provize za všechny objednávky, které byly Prodejcem dokončené a odeslané po ukončení prodeje, a to v souladu s těmito Podmínkami.

ČLÁNEK VIII

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákazník poskytuje Zprostředkovateli jako provozovateli osobní údaje svobodně a dobrovolně, a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen “zákon o ochraně osobních údajů”). Osobní údaje jsou Zprostředkovatelem shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zprostředkovatel je oprávněný zpracovávat osobní údaje Zákazníka v rozsahu: Jméno a Příjmení, e-mail, telefonní číslo, místo bydliště, a to za účelem poskytování těchto údajů Prodejci. V případě, pokud některé poskytnuté osobní údaje jsou nevyhnutelné k dosažení účelu zpracování, prohlašuje Zákazník, že byl na tuto skutečnost upozorněný a souhlasí také se zpracováním těchto doplňujících údajů. 
 2. Zákazník souhlasí s tím, aby Zprostředkovatel osobní údaje Zákazníka v rozsahu: Jméno a Příjmení, e-mail, telefonní číslo, místo bydliště, poskytovatel a zpřístupnil Prodejci, od kterého Zákazník zboží kupuje, a to za účelem poskytnutí plnění ve smyslu Smlouvy, tak i na marketingové a reklamní účely Prodejce. Zprostředkovatel informoval Zákazníka, že bez jeho souhlasu s poskytnutím osobních údajů podle předcházející věty, není možné poskytnout Plnění ve smyslu Smlouvy. 
 3. Zákazník souhlasí se zasíláním informací a novinek ze strany Zprostředkovatele a Prodejce souvisejících se službami Zprostředkovatele či Prodejce na adresu Zákazníka. 
 4. Souhlas Zákazníka podle bodu 1. a 3. tohto článku platí až do doby, kdy tento souhlas Zákazník neodvolá. Souhlas je možné odvolat písemně nebo e-mailem.
 5. Zprostředkovatel není zodpovědný za obsah nebo dodržení pravidel ochrany osobních údajů, nebo praktik členů a webových stránek hostovaných prostřednictvím služeb Zprostředkovatele. 
 6. Další informace o zpracování a ochraně osobních údajů najdete v části Ochrana osobních údajů.  

ČLÁNEK IX

SPOLEČNÉ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 1. Zprostředkovatel zveřejňuje VOP na Stránce.
 2. Smluvní vztahy mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem ve VOP blíže neupravené se řídí právními předpisy České republiky. 
 3. Smluvní vztahy mezi Zákazníkem a Prodejcem blíže neupravené v těchto VOP se řídí Všeobecnými Obchodními Podmínkami Prodejce a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele) ve znění pozdějších předpisů.
 4. Smluvní vztahy mezi Zprostředkovatelem a Prodejcem ve VOP blíže neupravené se řídí právními předpisy České republiky.  
 5. Tyto VOP můžeme čas od času aktualizovat. Změny vstoupí v platnost zveřejněním změn, pokud není uvedeno jinak. Jste zodpovědní za kontrolu a seznámení se s jakýmikoli změnami. Vaše používání služeb Stránky po změnách představuje váš souhlas s aktualizovanými VOP.
 6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 11. 10. 2021.

V případě dotazů týkajících se těchto VOP se na nás můžete obrátit na ahoj@udrumi.cz.